Skoči na vsebino

1. JAVNI POZIV LAS DOLINA SOČE - delavnice z namenom predstavitve

od 04.01.2017 do 04.01.2017

Kanal - Kanal

                                                                                                                 1. Javni poziv

                                                           za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino

                                                                                             LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020

                                                                                                                     v letu 2016

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju zgoraj omenjene strategije in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v okviru EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA (EKSRP) in EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO (ESPR) ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v okviru EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ (ESRR).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znašajo 821.934,41 evrov in od tega:

EKSRP: 319.000,00 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85 %. ESRR: 256.954,51 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 80 % EU dela, ki ga sofinancira MGRT, in 20 %, ki se deli na nacionalni in zasebni prispevek. ESPR: 245.979,90 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša: za operacije, ki zagotavljajo javni dostop do svojih rezultatov in izpolnjuje enega od naslednjih pogojev a) so v javnem interesu ali b) imajo skupnega upravičenca ali c) imajo inovativne značilnosti na lokalni ravni: 85 %, za druge operacije (zasebni interes): 50 %.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 16. decembra 2016.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati:

priporočeno po pošti na naslov Posoški razvojni center, LAS Dolina Soče, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin do 17. februarja 2017 ali osebno dostaviti pri tajništvu vodilnega partnerja (pisarna št. 1) na naslovu Posoški razvojni center, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin do 14. ure 17. februarja 2017.

Obdobje upravičenosti stroškov:

Upravičeni stroški za izvedbo operaciji sofinanciranih iz EKSRP in ESPR so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) odobri izvajanje predlagane operacije.

Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz ESRR so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na MGRT.

Informacije o javnem pozivu:

Posoški razvojni center, LAS Dolina Soče, Trg Tigrovcev 1, 5220 Tolmin, Greta Černilogar: 05 38 41 507 (od ponedeljka do petka med 9 in 14 uro), po elektronski pošti: las@prc.si, osebno po predhodnem dogovoru.

Vprašanja nam lahko zastavite vse do 15. februarja 2017 do 13 ure. Odgovori bodo sproti objavljeni na spletni strani LAS Dolina Soče.

Za vsebino je odgovorna lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče, ki jo zastopa vodilni partner Posoški razvojni center. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V prihodnih dneh bo Vodilni partner izvajal delavnice z namenom predstavitve Javnega poziva LAS Dolina Soče 2016.

- SREDA, 4.1.2017 ob 17.00 (Kanal, Gotska hiša, Pionirska 8)

Delavnica za pomoč pri izpolnevanju vlog:

SREDA, 11.1.2017 ob 17.00 (Tolmin, Posoški razvojni center, Trg tigrovcev 1, sejna soba)

 

1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020 v letu 2016.