Javni poziv LAS

datum: 15.03.2012

kategorija: NoviceJavni poziv za oddajo projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije za hribovski del Severne Primorske za leti 2011–2012

Predmet javnega poziva je nabor projektnih predlogov, ki bodo upravičeni do sredstev LEADER iz 4. osi (programa LEADER) v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013.
Sredstva za sofinanciranje projektov lokalni akcijski skupini »LAS za razvoj (hribovskega dela Severne Primorske)« dodeli Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev za zadnje odpiranje znaša 50.000 evrov. Stopnja sofinanciranja znaša do vključno 85 % upravičenih stroškov (brez DDV).

Javni poziv je odprt: od 20. junija 2011 do porabe razpisanih sredstev oziroma do preklica javnega poziva.

Zadnji rok za oddajo vlog:
- 30. 5. 2012 - projekti se uvrstijo v NIP oktobra 2012 Odpiranje vlog bo najkasneje v roku 5 dni po zadnjih rokih za oddajo vlog.

Dodatne informacije:
Vsak delovni dan med 8. do 14. uro v poslovni enoti PRC, Ulica padlih borcev 1b, 5220 Tolmin.

Kontaktni osebi:
Greta Pavšič, strokovna vodja LAS, telefon: 05/38-41-507, faks.: 05/38-41-504, e-pošta: greta.pavsic@prc.si

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.prc.si/razpisi.

Logo