Strokovno in znanstveno srečanje

od 25.09.2015 do 25.09.2015

Kanal - Kanal

Dne 25. september 2015, z začetkom ob 12. uri, bo v Gostišču “Križnič” v Kanalu STROKOVNO IN ZNANSTVENO SREČANJE "ZAHODNA BANJŠKA PLANOTA SKOZI ČAS".

Srečanje organizira Občina Kanal ob Soči s sodelovanjem Prosvetnega društva Soča Kanal in ob strokovni pomoči ZRC SAZU, Raziskovalne postaje Nova Gorica. Potekalo bo v počastitev petstoletnice cerkve Marije Snežne v Nadavčah in njenemu prostoru, Avče–Levpa–Kal nad Kanalom.

Spremlja ga razstava fotografij »Skriti kotički mojega kraja« Osnovne šole Kanal.


PROGRAM

Začetek srečanja ob 12.00.
Uvodni pozdrav župana Andreja Maffija
Projekcija »Skriti kotički mojega kraja« Osnovne šole Kanal

Vodja sekcije: Mojca Perkon Kofol
12.20 mag. Adrijana Perkon: Geografski oris zahodne Banjške planote
12.40 dr. Igor Dakskobler: Rastlinstvo in rastje (flora in vegetacija) zahodne Banjške planote
13.00 dr. Danila Zuljan Kumar: Govori zahodne Banjške planote
13.20 Diskusija
13.40 odmor

Vodja sekcije: dr. Danila Zuljan Kumar
13.50 dr. Silvo Torkar: Krajevni imeni Davča in Avče: substrat (keltski, romanski), adstrat (furlanski), superstrat (nemški) ali slovanska dediščina?
14.10 Tanja Martelanc: Vizitacije apostolskega odposlanca Jerneja Porcie iz ok. leta 1570
14.30 Petra Kolenc: Avška gmajna oz. Avška lazna v Trnovskem gozdu
14.50 Mojca Perkon Kofol: Jezikoslovno-stilistična analiza Legende o levpskem gradu Franca Šuligoja
15.10 Diskusija
15.30 odmor

Vodja sekcije: mag. Adrijana Perkon
15.50 Darja Rijavec: S prepletanjem folklornih plesnih korakov tkemo niti preteklosti za prihodnost
16.10 Alenka Božič: Nekatere znane osebe in družine, rodovno povezane z območjem zahodne Banjške planote
16.30 Pavel Medvešček: Pripovedke iz zahodne Banjške planote
16.50 mag. Darja Skrt: Etnološka razstava »Staroverstvo in staroverci«; videa »Kabrca in sončeva kabrca« in »Padence …«
17.20 Diskusija
17.40 odmor

Vodja sekcije: Alenka Božič
17.50 Nataša Hönig: Politično življenje zahodne Banjške planote v sotočju 19. in 20. stoletja
18.10 mag. Robert Devetak: Avče med prvo svetovno vojno: izkušnja civilnega prebivalstva
18.30 Aleksandra Pavšič Milost: Utripi življenja na zahodni Banjški planoti v prvih letih po drugi svetovni vojni (predstavitev na podlagi arhivskega gradiva krajevnih ljudskih odborov Avče, Kal nad Kanalom in Levpa)
18.50 Jurij Rosa: Pregled delovanja društev na zahodni Banjški planoti skozi čas (s poudarkom na delovanju društev v času po drugi svetovni vojni)
19.10 Diskusija

Zaključek srečanja ob 19.30.